متشکل از مواد غنی شده پوشش بی نظیر ایجاد مژه هایی تا ده برابر حجیم تر مناسب برای چشم های حساس