خرید رژ لب ۲۴ ساعته

13 کالا

 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 150

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 150

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 149

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 149

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 148

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 148

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 147

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 147

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 146

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 146

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 145

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 145

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 144

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 144

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 143

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 143

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 142

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 142

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 141

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 141

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 129

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 129

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 128

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 128

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا
 • رژ لب مایع مینی کالاس

  رژ لب مایع 24 ساعته مینی کالاس کد 127

  ۴۴,۰۰۰ تومان
  جلوه نهایی مات و جذابیتی خیره کننده حجم دهنده و برجسته کننده لب پوششی نرم و لطیف و کاملا یکدست عدم ایجاد سنگینی بر روی لب ها دارای پایین ترین درصد سرب اثر مرطوب کنندگی بسیار بالا و جلوگیری از خشکی لب فرمول ضد چسبنده ماندگاری و دوام بالا

دلیل بازگشت وجه